Bibian Mentel

SMS LEEF naar 4004 en laat de droom van Bibian Mentel uitkomen

“Ver­za­mel her­in­ne­rin­gen, geen bezit­tin­gen”. Met die woor­den wist Bibi­an Men­tel zon­dag­avond heel Neder­land te raken tij­dens haar inter­view met Hum­ber­to Tan. Nu is het tijd om samen met jul­lie Bibi­an een mooie her­in­ne­ring mee te geven. 

Liefde

De art­sen van Bibi­an Men­tel heb­ben begin febru­a­ri opnieuw uit­zaai­in­gen gevon­den bij de foun­der van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Waar de voor­gaan­de 21 jaar tel­kens een manier werd gevon­den om de kan­ker terug te drin­gen, is behan­de­ling nu niet meer moge­lijk. Zon­dag­avond gaf Bibi­an een inter­view bij Hum­ber­to op RTL 4 over de hui­di­ge situ­a­tie. Aan het eind van het indruk­wek­ken­de gesprek gaf Bibi­an de kij­kers een wij­ze les mee. “Ver­za­mel her­in­ne­rin­gen, geen bezit­tin­gen. En ga doen wat je leuk vindt. Ik ben heel snel mijn pas­sie gaan vol­gen, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb.”

Bibi­an hoopt dat haar Men­te­li­ty Foun­da­ti­on ook na haar over­lij­den kin­de­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging kan blij­ven hel­pen. Deze power­vrouw gelooft dat ieder­een een eer­lij­ke kans ver­dient om de bes­te ver­sie van zich­zelf te wor­den. Laten we samen haar droom laten  uitkomen.

SMS LEEF naar 4004! 

Na de uit­zen­ding van Hum­ber­to! zijn wij bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on over­spoeld met lief­de. Daar­naast werd vaak de vraag gesteld: “Wat kan ik bete­ke­nen voor Bibi­an?” Laat haar droom uit­ko­men en geef kin­de­ren met een licha­me­lij­ke beper­king een eer­lij­ke kans. Steun de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en SMS LEEF naar 4004!

Ieder­een die LEEF SMS’t naar 4004 krijgt direct een SMS terug met een dona­tie­link. Via deze link kan je een­vou­dig een­ma­lig done­ren aan de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on via iDe­al. Met de dona­ties laten we Bibi­an zien dat haar Men­te­li­ty Foun­da­ti­on ook na haar over­lij­den kin­de­ren blijft helpen.

Hoe doe je mee? 

  • SMS LEEF naar 4004. 
  • Open de SMS die je terug­krijgt en klik op de donatielink 
  • Doneer een­ma­lig via iDe­al en Steun de Men­te­li­ty Foundation! 
  • Laat je gege­vens ach­ter als je op de hoog­te wil blij­ven van de acti­vi­tei­ten van de Men­te­li­ty Foundation!

Bekijk hier de actie­voor­waar­den van de SMS-actie

Wil jij ook mee­doen met de actie? Deel dan voor­al de onder­staan­de foto’s op je soci­al media en roep men­sen op om te SMS’en en  te done­ren. Samen maken we de wereld een mooi­er en laten we de droom van Bibi­an Men­tel uitkomen!

 

Dankbaar

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en Bibi­an Men­tel zijn ieder­een ont­zet­tend dank­baar voor de steun en lief­de die wij deze dagen mogen ontvangen.

Deze actie is tot stand geko­men met de hulp van CM Pay­ments. Gro­te dank naar de inzet van ieder­een bij CM voor deze snel­le samenwerking!