Kom naar de Snowboard Fundag bij SnowWorld in Landgraaf

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert op zater­dag 19 maart een Snow­board Fun­dag bij Snow­World in Land­graaf. Tij­dens deze dag kun­nen men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging en hun vrien­den of fami­lie ken­nis­ma­ken met de snow­board­sport. Deel­na­me aan deze dagen is gra­tis, dus schrijf je snel in! 

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen*
Tij­dens de Men­te­li­ty Snow­board Fun­dag word jij als deel­ne­mer per­soon­lijk bege­leid en krijg jij tips en tricks hoe jij het bes­te kunt snow­boar­den in jouw spe­ci­fie­ke situ­a­tie. Of je nou een pro­the­se hebt of ver­min­der­de spier­kracht in je benen; tij­dens de cli­nic van twee uur kij­ken de Men­te­li­ty-lera­ren naar de moge­lijk­he­den om jou zo goed moge­lijk de berg af te hel­pen en te genieten!

De Snow­board Fun­da­gen zijn ook toe­gan­ke­lijk voor broers, zus­sen, vrien­den en fami­lie­le­den van de deel­ne­mers meer dan wel­kom, omdat wij het belang­rijk vin­den dat ieder­een samen in bewe­ging moet kun­nen blij­ven. Samen maken wij er een mooie dag van. Elke deel­ne­mers mag één iemand mee­ne­men en deel­ne­mers moe­ten mini­maal tien jaar oud zijn. Heb je nog vra­gen over de dagen of wil je mee­doen? Neem dan con­tact op met Merijn Koek en mail naar merijn@mentelity.org!

Snow­board Fun­dag Land­graaf – 19 maart
De Snow­board Fun­dag in Land­graaf wordt geor­ga­ni­seerd op 19 maart bij Snow­World in Land­graaf (Wit­te Wereld 1, 6372 VG Land­graaf). De dag begint om 15:00 uur en is rond 18:30 uur afge­lo­pen. Het pro­gram­ma vind je hieronder:

Pro­gram­ma
15:00 Ont­vangst met kof­fie, thee en limonade
15:20 Opening
15:30 Omkle­den en afha­len snowboard-spullen
16:00 Start snowboardclinic
18:00 Ein­de cli­nic en omkleden
18:30 Afsluiting

Coro­na-maat­re­ge­len 
De Snow­board­fun­dag in Land­graaf gaat alleen door als het vol­gens de dan gel­den­de coro­na-maat­re­ge­len kan. Mocht de Fun­dag niet door gaan, wordt er een ande­re datum gepland. Schrijf je dus voor­al in, want dan hou­den wij je op de hoogte!

*Om te kun­nen snow­boar­den is het van belang dat je zelf­stan­dig kan staan (met of zon­der pro­the­ses) en enigs­zins kunt lopen. Dit omdat dit nodig is voor het kun­nen staan op een snow­board. Vra­gen? Neem dan con­tact op met Merijn Koek en mail naar merijn@mentelity.org