Ruben Annink brengt nummer uit voor Bibian Mentel en Mentelity Foundation

Ruben Annink heeft van­daag het num­mer ‘Dat Het Mor­gen Lukt’ uit­ge­bracht. Hij schreef het num­mer voor Bibi­an Men­tel en haar Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. De zan­ger en Bibi­an waren samen te gast in het tv-pro­gram­ma ‘De 3 Ster­ren Cam­ping’ waar Ruben tij­dens de opna­mes spe­ci­aal voor Bibi­an dit prach­ti­ge num­mer schreef.

Het lied­je werd na de uit­zen­ding zo goed ont­van­gen, dat Ruben beslo­ten heeft het num­mer ver­der uit te wer­ken en opnieuw op te nemen. Van­af van­daag is ‘Dat Het Mor­gen Lukt’ te luis­te­ren via alle onli­ne kana­len en de helft van de opbreng­sten gaat naar de Men­te­li­ty Foundation.

Bibi­an Men­tel: “Met het num­mer ‘Dat Het Mor­gen Lukt’ geef je ieder­een die het num­mer hoort een beet­je extra kracht om mor­gen weer met fris­se moed de wereld in te stappen.”

“Na de gro­te eer te heb­ben gehad om de ijzer­ster­ke Bibi­an Men­tel te ont­moe­ten besloot ik in plaats van, zoals ik nu veel doe, een lied­je te her­schrij­ven juist een nieuw lied­je te schrij­ven voor deze onge­lo­fe­lijk ster­ke vrouw”, aldus Ruben. “Een inspi­re­rend per­soon die nooit opgeeft, wat er ook gebeurt. Met dit lied­je wil ik haar en haar stich­ting een hart onder de riem steken.”

Bibi­an is erg blij met het num­mer en het gewel­di­ge gebaar. “Ruben dank je wel, met het num­mer ‘Dat het mor­gen lukt’ zorg je niet alleen dat de stich­ting finan­ci­ë­le steun krijgt in deze moei­lij­ke tij­den maar geef je ieder­een die het num­mer hoort een beet­je extra kracht om mor­gen weer met fris­se moed de wereld in te stappen.”

Je kunt het num­mer hier beluisteren