Feestelijke opening eerste Bibian Mentel Playground op 6 juli

Op 6 juli opent de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on de eer­ste Bibi­an Men­tel Playground in Loos­d­recht. Om dit groots te vie­ren is ieder­een van har­te uit­ge­no­digd om bij de ope­ning aan­we­zig te zijn en gelijk gebruik te maken van de Playground. 

De Bibi­an Men­tel Playground bestaat uit een pump­track en een inclu­sie­ve speel­tuin. Een pump­track is een geas­fal­teer­de cross­baan waar men­sen door­heen kun­nen step­pen, fiet­sen, ska­ten of boar­den. De pump­track op de Playground krijgt daar­naast een spe­ci­a­le baan die toe­gan­ke­lijk is voor rol­stoel­ge­brui­kers en waar begin­ners op kun­nen oefe­nen. Het is een van de groot­ste banen van Euro­pa en vol­doet aan de eisen van de wie­ler­bond. In de toe­komst kun­nen er dus wereld­be­ker­wed­strij­den wor­den gehouden.

De eer­ste Bibi­an Men­tel Playground wordt aan­ge­legd aan Het Jagers­paad­je op de grens van Hil­ver­sum en Loos­d­recht, tus­sen de sport­ver­e­ni­gin­gen. Het is op steen­worp afstand van het huis van Bibi­an en Edwin. Dat de eer­ste Playground prak­tisch in hun ach­ter­tuin komt te lig­gen maakt het extra bijzonder.

De Bibi­an Men­tel Playground wordt woens­dag 6 juli van­af 14:00 uur fees­te­lijk geo­pend. Op die dag is ieder­een wel­kom tot 19:00 uur om de baan uit te pro­be­ren, geven pro’s cli­nics in de track, zal er muziek wor­den ver­zorgd door de Red Bull Truck en er zijn ver­schil­len­de food­trucks aan­we­zig. Ben jij er ook bij? Zet dan 6 juli alvast in je agen­da en dan zien wij jou graag op de opening!

Bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on speel­de al lan­ger het idee om inclu­sie­ve speel­plaat­sen te rea­li­se­ren. Toen in 2019 de Loos­d­recht­se broer­tjes Ty en Jazz aan­klop­te voor hulp bij Bibi­an Men­tel om een pump­track te rea­li­se­ren in hun woon­plaats, was de samen­wer­king snel beklon­ken. De broer­tjes waren op hun vakan­tie in aan­ra­king geko­men met een pump­track en waren zo enthou­si­ast dat ze er ook een in hun eigen woon­plaats wilden.

De Bibi­an Men­tel Playground is gere­a­li­seerd in samen­wer­king met de gemeen­tes Wij­de­me­ren, Hil­ver­sum, Col­ga­te Neder­land, Velo­so­lu­ti­ons en de inzet van de broer­tjes Ty en Jazz. Dank voor het steu­nen van de dro­men van Bibian.