Bibi­an Men­tel ver­eeu­wigd met nieu­we naam voor eigen stich­ting: Bibi­an Men­tel Foundation.

Bibi­an was en is nog steeds een gro­te inspi­ra­tie­bron voor vele. Den­ken in moge­lijk­he­den en steeds weer je eigen grens ver­leg­gen, dat deed zij als geen ander. Om haar heri­ta­ge in leven te hou­den, was het nu – twee jaar na haar over­lij­den – tijd om de naam van haar stich­ting aan te pas­sen: Men­te­li­ty Foun­da­ti­on wordt Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on. De oude naam leeft voort in ons cre­do: It’s all about Mentelity!

‘’Gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging.’’ Dat was Bibians droom en is nu de mis­sie van de Bibi­an Men­tel Foundation. 

Bibi­an Men­tel, meer­vou­dig para­lym­pisch snow­boar­der, over­leed twee jaar gele­den aan de gevol­gen van kan­ker. Haar stich­ting, voor­heen Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, leeft voort. ‘’Bibi­an zou zo trots zijn op waar we nu staan. Men­sen vra­gen nog vaak aan mij, hoe kon ze nou altijd zo posi­tief blij­ven? Het ant­woord daar­op is: volg je pas­sie en ben een beet­je lief voor elkaar. Twee van Bibians vijf leef­re­gels die wij dage­lijks mee­ne­men in onze pro­jec­ten en eve­ne­men­ten. Samen met ons team zul­len we haar posi­ti­vi­teit en gedach­te­goed in leven hou­den en zor­gen dat zij nooit ver­ge­ten wordt. ’’, aldus Edwin Spee, alge­meen direc­teur van de Bibi­an Men­tel Foundation.

 “Het is best een span­nen­de tijd voor onze foun­da­ti­on, wie zijn wij zon­der onze foun­der en hoe zet­ten we haar werk voort? Bibi­an open­de vele deu­ren en daar vloei­en geluk­kig nog steeds hele mooie samen­wer­kin­gen uit voort. Samen met onze part­ners bou­wen we aan prach­ti­ge pro­jec­ten. Zo ope­nen we deze zomer, in Axel, onze twee­de Bibi­an Men­tel Playground en wil­len we uit­ein­de­lijk twaalf van deze playgrounds ope­nen in Neder­land. En wij zijn net terug van onze jaar­lijk­se win­ter­sport­reis reis, de Men­te­li­ty Games. Daar­naast zit­ten wij vol­op in de orga­ni­sa­tie van ons Pro­the­se Fes­ti­val en de Bene­fit Party.” 

Hoe het alle­maal begon? In het jaar 2001 moest Bibians been wor­den geam­pu­teerd als gevolg van een zeer zeld­za­me, agres­sie­ve vorm van bot­kan­ker. Met­een kijkt Bibi­an alweer voor­uit. Nog voor de ampu­ta­tie bespreekt zij met een pro­the­se­bou­wer wat erna nog alle­maal wél kan. En daar­mee bedoel­de zij niet alleen maar lopen… Bibi­an komt tot de con­clu­sie dat het moge­lijk moet zijn om met een tas vol ver­schil­len­de benen haar oude leven gewoon weer op te pak­ken. Nog voor­dat ze weer goed en wel kan lopen, wint ze negen maan­den na haar ampu­ta­tie het Neder­lands Kam­pi­oen­schap… bij de vali­de sporters! 

Bibi­an richt­te in 2012 de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on op om jon­ge­ren te hel­pen aan een vol­waar­dig leven. Met de stich­ting zet­te Bibi­an zich ervoor in dat ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging toe­gang heeft tot de juis­te hulp­mid­de­len en zij moti­veert hen om weer te gaan bewe­gen en altijd je pas­sie te blij­ven volgen. 

Nu hel­pen wij, bin­nen ons Re-abled pro­gram­ma, ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen. Dit doen we door bete­re bege­lei­ding aan te bie­den en onze deel­ne­mers te voor­zien van de juis­te prothese/orthese. Daar­naast moti­ve­ren wij hen om in bewe­ging te komen en gren­zen te ver­leg­gen. Tij­dens onze uit­da­gen­de acti­vi­tei­ten laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf den­ken. En zo ver­an­de­ren wij niet alleen levens, maar laten wij ook de maat­schap­pij anders kij­ken naar men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging.