Nieuw, bijzonder bestuur voor de Mentelity Foundation

Met trots pre­sen­teert de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on haar nieu­we bestuur. Naast Bibi­an Men­tel nemen van­af nu ook Eva Bak­ker, Jako­mijn van Doorn, Maartje Kard­ol, Meriy­em Man­ders en Anouk van Oordt plaats in het bestuur. De nieu­we bestuurs­le­den zijn niet alleen vijf power­vrou­wen, maar ook Bibian’s bes­te vriendinnen.

Edwin Spee, de man van Bibi­an direc­teur bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, is heel trots op het nieu­we bestuur. “Tij­dens mijn zoek­tocht naar aan­vul­ling en ver­nieu­wing van het bestuur van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on had ik een extra eis”, legt hij uit. “Het moest een bestuur wor­den die bij het moge­lijk weg­val­len van onze opricht­ster Bibi­an Men­tel stuk voor stuk een spe­ci­a­le band met Bibi­an zou­den heb­ben om haar wen­sen en gedach­te­goed opti­maal te kun­nen voort­zet­ten en mij te kun­nen bij­staan als Bibi­an er moge­lijk zelf niet meer is.” Edwin kwam uit bij de vrien­din­nen van Bibi­an. “Vrien­din­nen die Bibi­an alle­maal al heel lang ken­nen en alle vijf hun eigen bij­zon­de­re band heb­ben met Bibi­an. En niet zomaar vijf vrien­din­nen, maar tevens vijf power­vrou­wen uit het bedrijfs­le­ven. Ik heb onge­lo­fe­lijk veel zin om samen met dit nieu­we bestuur Bibi­an haar dro­men te realiseren.”Bibi­an Men­tel: “Dat deze vrien­din­nen naast hun eigen druk­ke maat­schap­pe­lij­ke en soci­a­le leven zich wil­len inzet­ten om mijn droom uit te laten komen raakt me diep.”

Bibi­an werd afge­lo­pen woens­dag ver­rast met de aan­stel­ling van de nieu­we bestuurs­le­den. “Dit had ik nooit dur­ven dro­men: dat deze vrien­din­nen naast hun eigen druk­ke maat­schap­pe­lij­ke en soci­a­le leven zich wil­len inzet­ten om mijn droom uit te laten komen raakt me diep”, aldus Bibi­an. “Ik ben er dan ook van over­tuigd dat de stich­ting bij deze dames samen met mijn man in de bes­te han­den is. Maar ik ben natuur­lijk wel van plan om zelf nog zo lang moge­lijk mee te bestu­ren en te genie­ten van deze samenwerking.”

De bestuurs­le­den zul­len bin­nen­kort uit­ge­breid aan het woord komen op onze web­si­te om te ver­tel­len wat hen moti­veert om de bewe­ging die de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on heeft inge­zet voort te zet­ten. Wel­kom bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, dames!