Mentelity Snowboardschool Landgraaf geopend met geslaagde Fundag

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on open­de op zater­dag 12 sep­tem­ber in samen­wer­king met IT4Kids en de Cruyff Foun­da­ti­on de der­de loca­tie van de Men­te­li­ty Snow­board­school bij Snow­World in Land­graaf. Tij­dens een geslaag­de Snow­board Fun­dag maak­ten 23 deel­ne­mers ken­nis met het aan­ge­past snowboarden.

De Men­te­li­ty Snow­board­school is opge­richt om kin­de­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging te laten zien dat snow­boar­den moge­lijk is. Door de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on opge­lei­de lera­ren kij­ken per leer­ling naar de moge­lijk­he­den en geven les op maat met als doel ieder­een de kans te bie­den om te genie­ten van de sneeuw.

De kou in
Tij­dens de ope­ning van de nieu­we loca­tie gin­gen 23 deel­ne­mers voor het eerst de sneeuw in. Na de ope­nings­speech van Bibi­an Men­tel was het tijd om om te kle­den en de kou van de hal op te zoe­ken. Wegens de omstan­dig­he­den rond­om het coro­na­vi­rus niet een gro­te groep, maar klei­ne­re groep­jes met een per­soon­lij­ke begeleider.

Na een goe­de war­ming-up en de eer­ste stap­jes op het bord, was het tijd voor de eer­ste afda­lin­gen op de pis­te. “Het is mooi om de ver­ba­zing op de gezich­ten te zien van de deel­ne­mers als ze naar bene­den komen op de pis­te”, aldus Merijn Koek, snow­board­le­raar van de Men­te­li­ty Snow­board­school. “Ze had­den niet gedacht dat dit moge­lijk was, maar door ze naar de moge­lijk­he­den te laten kij­ken geef je ze een boost in het zelf­ver­trou­wen. Dat is elke keer weer mooi om te zien.”

Bekijk hier alle foto’s van de ope­ning van de Men­te­li­ty Snow­board­school in Landgraaf.

Men­te­li­ty Snowboardschool
De Snow­board Fun­dag dien­de als ope­ning voor de les­sen van de Men­te­li­ty Snow­board­school in Land­graaf. Van­af zater­dag 26 sep­tem­ber kun­nen men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging weke­lijks les­sen vol­gen om moge­lijk uit te groei­en tot nieu­we Para­lym­pi­sche hel­den die Neder­land ver­te­gen­woor­di­gen op de Para­lym­pi­sche Spelen.

Heb jij inte­res­se om te komen les­sen? Kijk dan snel op de spe­ci­a­le Men­te­li­ty Snow­board­school-pagi­na of neem con­tact op met Merijn Koek (merijn@mentelity.org). Tot snel in de sneeuw!