Mentelity Foundation en IT4Kids slaan handen ineen voor Mentelity Snowboard School

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on van Bibi­an Men­tel en IT4Kids gaan samen­wer­ken om kin­de­ren en jon­ge­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging te kun­nen laten spor­ten. Het eer­ste pro­ject dat samen wordt opge­start is de der­de loca­tie van de Men­te­li­ty Snow­board School, die in sep­tem­ber wordt geo­pend in Land­graaf. De Snow­board School wordt geo­pend door de eer­ste ambas­sa­deur van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on: Hoc­key­ster Marijn Veen!

IT4Kids is een Stich­ting die zich inzet voor kin­de­ren waar­voor sport en spel niet van­zelf­spre­kend is door finan­ci­ë­le of fysie­ke beper­kin­gen. IT4Kids zamelt gebruik­te en afge­schre­ven hard­wa­re in en schenkt, namens de dona­teur, de waar­de hier­van aan pro­jec­ten van goe­de doe­len die zich inzet­ten om kin­de­ren met een ach­ter­stand een sport­kans te bie­den. Bedrij­ven of par­ti­cu­lie­ren kun­nen hier con­tact opne­men met IT4Kids en aan­ge­ven het opge­haal­de bedrag spe­ci­fiek aan pro­jec­ten van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on te wil­len doneren.

In sep­tem­ber wordt in samen­wer­king met IT4Kids de der­de Men­te­li­ty Snow­board School geo­pend tij­dens een spe­ci­a­le Snow­board Fun­dag. Deel­ne­mers kun­nen dan ken­nis­ma­ken met de sport. Col­le­te Zee, direc­teur van IT4Kids is blij met de samen­wer­king. “Dit pro­ject past per­fect bin­nen de visie van IT4Kids”, ver­telt ze. “Het ver­haal van Bibi­an is zo ont­zet­tend inspi­re­rend en wij kij­ken dan ook met veel ener­gie uit naar deze samenwerking.”

Eer­ste Ambas­sa­deur Men­te­li­ty Foun­da­ti­on: Marijn Veen
Marijn Veen, hoc­key­ster van AH&BC Amster­dam en het Neder­lands Team, wordt de eer­ste offi­ci­ë­le ambas­sa­deur van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Zij gaat op 12 sep­tem­ber de der­de loca­tie van de Men­te­li­ty Snow­board School ope­nen. “Ik heb zo enorm veel geluk dat ik fysiek in staat ben om te doen wat ik doe”, aldus Marijn. “Als ik op deze manier iets bij kan dra­gen aan de men­ta­le en fysie­ke ont­wik­ke­ling van deze fan­tas­ti­sche kids, dan doe ik dat heel, heel erg graag.”

Bibi­an en Marijn heb­ben zin om zich samen in te zet­ten voor men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging.

De samen­wer­king tus­sen IT4Kids, Marijn IT4Kids en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is tot stand geko­men dank­zij Talen­tEm­po­wer­ment (TE). De orga­ni­sa­tie heeft maar één doel: top­ta­lent maxi­maal onder­steu­nen en bege­lei­den om zo het maxi­ma­le uit hun spor­tie­ve en maat­schap­pe­lij­ke car­ri­è­re te halen. Natuur­lijk met dat ene ultie­me doel: deel­ne­men aan de Olym­pi­sche Spelen.

Zowel TE, IT4Kids als de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zijn ver­heugd met de nieu­we samen­wer­king. “Ik zie dage­lijks de impact die we voor kin­de­ren kun­nen maken en daar­om ben ik enorm blij dat we deze nieu­we loca­tie kun­nen ope­nen”, aldus Bibi­an Men­tel, foun­der van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “Ik kijk enorm uit naar 12 sep­tem­ber en de samen­wer­king met onze eer­ste offi­ci­ë­le ambas­sa­deur Marijn, IT4Kids en TE.”