Kom tussen 15 en 18 juni naar de Supportbeurs in de Jaarbeurs

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is van 15 tot en met 18 juni aan­we­zig bij de Sup­port­beurs in de Jaar­beurs in Utrecht. Geïn­te­res­seer­den kun­nen zich gra­tis aan­mel­den op de web­si­te van de Sup­port­beurs en zijn iede­re dag wel­kom tus­sen 10:00 en 17:00 uur. Op de beurs kun­nen bezoe­kers tal van acti­vi­tei­ten uit­pro­be­ren en infor­ma­tie ver­krij­gen over leven met een licha­me­lij­ke uitdaging. 

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zal aan­we­zig zijn om bezoe­kers te infor­me­ren over de eve­ne­men­ten die wij orga­ni­se­ren, zoals de Moti­va­ti­on to Move Week, de snow­board­les­sen en de Men­te­li­ty Games. Daar­naast leg­gen we uit wat het Re-Abled-pro­gram­ma inhoudt en wat een juist hulp­mid­del (pro­the­se of ort­he­se) kan bete­ke­nen voor jou.

Wil je even lek­ker in actie komen? Dat kan natuur­lijk ook. Leef je uit op de rol­ler­baan en waan je op de pis­te in een zit­ski of op een snow­board. Maak zo jouw eer­ste meters in ‘de sneeuw’ en kijk of win­ter­sport iets voor jou is. Ook kan je kracht­trai­ning doen op een balan­ce­board of ska­te­boar­den op een spe­ci­aal uit­ge­zet par­cours. Zien we jou daar?

De Sup­port­beurs is hét event dat onbe­perk­te moge­lijk­he­den biedt voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging en hun direc­te omge­ving, van man­tel­zor­ger tot (zorg)professional. Schrijf je hier gra­tis in om langs te komen op de beurs. Tot dan!