De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is offi­ci­al cha­ri­ty part­ner van het semi­nar Futu­re Focus Lea­der­ship dat op 19 sep­tem­ber door Denk­Pro­duc­ties wordt geor­ga­ni­seerd in Amster­dam. Tij­dens dit event komen spre­kers van nati­o­naal én inter­na­ti­o­naal top­ni­veau naar Amster­dam. Om je in één dag bij te pra­ten over toe­komst­be­sten­dig lei­der­schap: Futu­re Focu­sed Leadership. 

Na semi­nars met Barack Oba­ma (2018) en Simon Sinek (2019) pakt Denk­Pro­duc­ties opnieuw uit met een semi­nar van wereld­klas­se: Futu­re Focu­sed Lea­der­ship. Hoe richt je het vizier van je orga­ni­sa­tie op de toe­komst? En hoe sti­mu­leer je voort­du­ren­de ver­nieu­wing om écht toe­komst­proof te wor­den? Beves­tig­de spre­kers tij­dens het semi­nar zijn onder andere:


  • Usain Bolt – Meer­vou­dig Olym­pisch kam­pi­oen en Fas­test man on the planet
  • Yuval Noah Hara­ri  – Auteur van best­sel­lers Sapiens en Homo Deus
  • Amy Edmond­son – Har­vard Pro­fes­sor in Psy­cho­lo­gi­sche Veiligheid
  • Boy­an Slat – The Ocean Clea­nup, één van onze nati­o­na­le jon­ge helden
  • En vele ande­ren: alle­maal live op het podi­um in Amster­dam. Niet vir­tu­eel, maar écht

Charity Partner 

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is offi­ci­al cha­ri­ty part­ner van het semi­nar Futu­re Focus Lea­der­ship. Bezoe­kers van het semi­nar die hun tic­kets kopen via de spe­ci­a­le knop op deze pagi­na, done­ren direct 25% van het aan­koop­be­drag aan de Foun­da­ti­on van Bibi­an Men­tel. Daar­naast ver­zorgt de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on op 19 sep­tem­ber een ‘Deep Dive-ses­sie’ met een spe­ci­a­le gast: Duncan Wardle!

Duncan werk­te 25 jaar bij Walt Dis­ney waar hij uit­groei­de tot Vice Pre­si­dent of Inno­va­ti­on & Cre­a­ti­vi­ty. In die rol was hij ver­ant­woor­de­lijk voor de ont­wik­ke­ling van tien­tal­len inno­va­ties waar­mee hij Disney’s ‘cus­to­mer expe­rien­ce’ naar abso­lu­te wereld­top bracht. Duncan is over­wel­di­gend en over­don­de­rend. Een spre­ker die jou op het punt­je van je stoel houdt en die­pe indruk maakt. En die je naar huis stuurt met cre­a­tie­ve idee­ën om jouw team uit te dagen tot nóg meer klantgedrevenheid.

Tickets 

Wil jij aan­we­zig zijn bij het semi­nar Futu­re Focu­sed Lea­der­ship? En daar­naast de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on steu­nen? Bestel dan je tic­kets via onder­staan­de knop. Alleen wan­neer de tic­kets via deze link wor­den besteld, wordt er auto­ma­tisch 25% van het aan­koop­be­drag gedo­neerd aan de Men­te­li­ty Foundation.

Meer informatie

Wil je meer infor­ma­tie over het semi­nar? Ben je benieuwd naar het vol­le­di­ge pro­gram­ma? Neem dan een kijk­je op de web­si­te van Denk­Pro­duc­ties. Daar vind je meer infor­ma­tie over Futu­re Focu­sed Lea­der­ship. (LET OP: Bestel je tic­kets via boven­staan­de knop als je de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on wil steu­nen. Alleen dan gaat er 25% naar het goe­de doel). 

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on wil Denk­Pro­duc­ties bedan­ken voor de samen­wer­king en kijkt uit naar de inspi­re­ren­de dag op 19 september.