De eer­ste Bibi­an Men­tel Playground, op Sport­park Loos­d­recht, is woens­dag 6 juli fees­te­lijk geo­pend. De Playground, bestaat uit twee pump­tracks – dat zijn banen waar­over je kunt ‘cros­sen met alles dat wie­len heeft’ – en een speel­tuin en is zo inge­richt dat men­sen met en zon­der licha­me­lij­ke uit­da­ging er samen kun­nen spelen.

Bij de ope­ning waren tien­tal­len kin­de­ren en tie­ners aan­we­zig om de banen uit te pro­be­ren. Ty (13), Jazz (14) en Ree­ve (8) open­den samen met wet­hou­ders Stan Poels (gemeen­te Wij­de­me­ren) en Karin van Hun­nik (gemeen­te Hil­ver­sum), direc­teur van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on Edwin Spee en Mau­de, de moe­der van Bibi­an Men­tel, de playground. De Loos­d­recht­se broers doken daar­na met­een de baan op. Ook gaven pro’s demon­stra­ties en cli­nics, ver­ge­zeld door opzwe­pen­de beats van­uit de Red Bull Truck. Er waren ver­schil­len­de food­trucks waar een hap­je en een drank­je kon wor­den gehaald.

Een van de dro­men van Bibian
Ty, Jazz en Ree­ve klop­ten in 2019 met hun ini­ti­a­tief aan bij de gemeen­te Wij­de­me­ren. De broers maak­ten tij­dens een vakan­tie ken­nis met een pump­track en waren daar zo enthou­si­ast over dat ze er ook graag een in hun eigen woon­plaats wil­den. Ze had­den een cam­pag­ne opge­zet en zo maar liefst 800 hand­te­ke­nin­gen opge­haald. Ook Bibi­an Men­tel zag hun film­pje en besloot direct om het ini­ti­a­tief te omar­men. Bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on speel­de toen al lan­ger het idee om inclu­sie­ve speel­plaat­sen te realiseren.

Het luk­te in eer­ste instan­tie niet om in Wij­de­me­ren een geschik­te loca­tie te vin­den. Toen eind 2021 Hil­ver­sum in beeld kwam met een loca­tie op sport­park Loos­d­recht ging het opeens snel. Alles viel op zijn plek. De samen­wer­king tus­sen bei­den gemeen­ten en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on bleek vrucht­baar, want een paar maan­den later kon de eer­ste schop in de grond.

“Dit had Bibi­an zo ont­zet­tend gaaf gevon­den”, ver­telt haar man, en direc­teur van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on Edwin Spee. “Dat alle kin­de­ren, onge­acht hun licha­me­lij­ke uit­da­ging, samen kun­nen spe­len. Dat was een van de dro­men van Bibian.”

Een van de groot­ste banen van Europa

Een pump­track is een geas­fal­teer­de cross­baan waar men­sen door­heen kun­nen step­pen, fiet­sen, ska­ten of boar­den, kort­om met alles dat wie­len heeft. Spee: “Onze pump­track heeft een spe­ci­a­le baan die toe­gan­ke­lijk is voor rol­stoel­ge­brui­kers en waar begin­ners op kun­nen oefe­nen. Het is een van de groot­ste banen van Euro­pa en vol­doet ook nog aan de eisen van de wielerbond.”

Uit­ein­de­lijk door heel Nederland
De Bibi­an Men­tel Playground ligt aan ‘t Jagers­paad­je in Loos­d­recht, op steen­worp afstand van het huis van Bibi­an en Edwin. “Dat de eer­ste Playground prak­tisch in onze ach­ter­tuin ligt, is wel heel bij­zon­der”, aldus Spee. “Uit­ein­de­lijk hopen we door heel Neder­land dit soort speel­plaat­sen te ope­nen, zodat veel kin­de­ren ervan kun­nen genieten.”

De playground ligt op het Sport­park Loos­d­recht, bin­nen de gemeen­te­grens van Wij­de­me­ren, maar in eigen­dom van Hil­ver­sum. Een samen­wer­king tus­sen de gemeen­ten Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren lag daar­om voor de hand. Stan Poels, wet­hou­der van Wij­de­me­ren, is ont­zet­tend trots: “Dank­zij de samen­wer­king tus­sen alle par­tij­en is de Bibi­an Men­tel Playground een plek gewor­den waar ieder­een naar har­ten­lust kan spe­len en spor­ten. We zijn hier ont­zet­tend blij mee.”

Ook Karin van Hun­nik, wet­hou­der van Hil­ver­sum, is geluk­kig met het resul­taat: “De cen­tra­le lig­ging van de playground zal veel jeugd trek­ken uit bei­de gemeen­ten en het is een ech­te aan­winst om bui­ten te kun­nen spor­ten. Ik ben blij dat we samen met onze buur­ge­meen­te Wij­de­me­ren een bij­dra­ge heb­ben kun­nen leve­ren aan dit mooie plan voor deze inclu­sie­ve speelplek.”

De twee­de Bibi­an Men­tel Playground wordt dit jaar gere­a­li­seerd in Axel (Gemeen­te Ter­neu­zen, Zee­land). Gis­te­ren zijn de plan­nen offi­ci­eel goed­ge­keurd door het col­le­ge en dus kan er dit voor­jaar begon­nen wor­den met de bouw. Dat de Playground er gaat komen is mede te dan­ken aan de inspan­ning van de 11-jari­ge Luca Verschuuren. 

Luca is name­lijk een groot fan van pump­track­ba­nen en wil­de graag ook een track bij hem in de buurt. En dus begon hij samen met zijn moe­der en een aan­tal enthou­si­as­te vrien­den een inza­me­lings­ac­tie om dit moge­lijk te maken. Na veel ver­schil­len­de acties om geld in te zame­len en de steun van de gemeen­te, werd ook de samen­wer­king met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on gezocht. Voor­al omdat Luca het belang­rijk vindt dat de baan toe­gan­ke­lijk is voor ieder­een. “Van klein tot groot, en voor men­sen met of zon­der een licha­me­lij­ke uit­da­ging! We heb­ben er hard voor gewerkt en alles op alles gezet. Dit was nooit gelukt zon­der al onze spon­so­ren en al die lie­ve men­sen die ons gesteund heb­ben op wat voor manier ook”, aldus Luca, die dol­blij is dat zijn droom uitkomt.

De Bibi­an Men­tel Playground bestaat uit twee pump­track­ba­nen en een inclu­sie­ve speel­tuin, die wor­den gere­a­li­seerd met Velo­so­lu­ti­ons en Yalp, part­ners van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “De Playgrounds zijn écht plek­ken waar jong en oud, en men­sen met of zon­der licha­me­lij­ke uit­da­ging samen kun­nen spe­len”, aldus Edwin Spee, direc­teur van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “We zijn erg blij dat we nu de twee­de Bibi­an Men­tel Playground kun­nen rea­li­se­ren in Axel. Dat het is ont­staan met het ini­ti­a­tief van Luca, die ziet hoe belang­rijk het is dat ieder­een moet kun­nen spe­len, maakt het extra mooi.”

Foto’s van de ope­ning zijn hier te bekij­ken.