Doe mee met de Mentelity Wakeboard Clinic

De Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on orga­ni­seert 17 juli en 21 augus­tus samen met Down Under in Nieu­we­gein een wake­board­cli­nic. Tij­dens deze dag leren wij jou wake­boar­den op de oefen­baan of kan je zelf­stan­dig over het water glij­den op de gro­te baan. 

Bege­lei­ders van de Down Under en de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on bege­lei­den jou op deze dag zo goed moge­lijk en geven tips en tricks. Wake­boar­den is een sport die veel kracht kost, maar voor­al door­zet­tings­ver­mo­gen. Samen kij­ken we naar de moge­lijk­he­den om ieder­een te laten wake­boar­den. Wist jij dat je bij­voor­beeld ook zit­tend kunt wake­boar­den? De Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on beschikt over het mate­ri­aal die dat moge­lijk maakt.

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen 
De Men­te­li­ty Wake­board­cli­nic is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens de wakeboardclinic.

Adres
De cli­nic wordt gege­ven bij Down Under Nieu­we­gein (Ravense­we­te­ring 1, 3439 ZZ Nieuwegein).

Pro­gram­ma clinics:
Cli­nic ron­de 1: 14:00–16:00
Cli­nic ron­de 2: 16:00–18:00

Maxi­maal 6 per­so­nen per cli­nic ronde.

De cli­nic wordt gege­ven op de zoge­naam­de 2.0 baan. Dit is een baan die recht­door en weer terug gaat. Op deze baan kan het tem­po voor ieder­een per­soon­lijk wor­den aan­ge­past en zul­len er altijd erva­ren vrij­wil­li­gers om je heen zijn om je even­tu­eel te helpen/tips te geven. En er kan maar één per­soon tege­lijk die baan op.

Zorg ervoor dat je een half uur voor de start van jouw ron­de aan­we­zig bent voor omkle­den en instruc­ties zodat je zo snel moge­lijk kan begin­nen wan­neer je ron­de start. Er kun­nen maxi­maal 4 men­sen per uur mee­doen aan de cli­nic. Heb je geen licha­me­lij­ke uit­da­ging, maar wil je het wel graag leren, koop dan een tic­ket voor de gro­te baan. De instruc­teurs kun­nen je daar ook goed helpen.

Wan­neer je tij­dens de cli­nic merkt dat het goed gaat, mag je ver­der gaan op de gro­te baan.

Zelf wakeboarden/waterskiën
Als je al zelf kan wake­boar­den of water­ski­ën dan ben je ook van har­te wel­kom om tus­sen 14:00 en 18:00 te komen! Je mag dan gebruik maken van de gro­te kabel­baan en zit niet vast aan een tijd­slot. Kies dan voor het tic­ket ”vrij wakeboarden/waterskiën”. Op de gro­te baan vaart er regel­ma­tig een boot­je rond om geval­len deel­ne­mers mee te nemen. Mocht je zelf een goe­de loop­func­tie heb­ben kan je er ook voor kie­zen om naar de kant te zwem­men en terug te lopen.

Mate­ri­aal
Wij beschik­ken over twee zit­wa­ke­boards die zowel bij de cli­nic als bij de gro­te baan inge­zet kun­nen wor­den. De cli­nic heeft voor­rang op het gebrui­ken van dit mate­ri­aal. Als het beschik­baar is mag het ook gebruikt wor­den op de gro­te baan. Heb je eigen mate­ri­aal? Laat dit even weten en neem het mee!