Doe mee met de Mentelity Wakeboard Clinic op 14 mei

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert 14 mei samen met Cable­park VIEW Alme­re een Wake­board­cli­nic. Tij­dens deze dag leren wij jou wake­boar­den op de oefen­baan of kan je zelf­stan­dig over het water glij­den op de gro­te baan. 

Bege­lei­ders van de Wake­board­ba­nen en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on bege­lei­den jou op deze dag zo goed moge­lijk en geven tips en tricks. Wake­boar­den is een sport die veel kracht kost, maar voor­al door­zet­tings­ver­mo­gen. Samen kij­ken we naar de moge­lijk­he­den om ieder­een te laten wake­boar­den. Wist jij dat je bij­voor­beeld ook zit­tend kunt wake­boar­den? De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on beschikt over het mate­ri­aal die dat moge­lijk maakt.

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen 
De Men­te­li­ty Wake­board­cli­nic is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens de Wakeboardclinic.

Infor­ma­tie
De cli­nic wordt gege­ven Cable­park VIEW Alme­re (Bergs­ma­pad 1, 1324 ZK Alme­re). De cli­nic start om 13:00 uur en in totaal zijn er vier tijd­slo­ten. Per tijd­slot van een uur is er plaats voor vier begin­ners op de oefen­baan. Natuur­lijk is het wel moge­lijk om meer­de­re tijd­slo­ten te boe­ken. Deel­ne­mers wor­den gevraagd een half uur van te voren aan­we­zig te zijn om om te kle­den en instruc­ties te krij­gen. Zelf­stan­dig wake­boar­den kan gedu­ren­de heel de middag.

Tijd­slo­ten & Tickets 
13:00–14:00 uur (12:30 uur aanwezig)
14:00–15:00 uur (13:30 uur aanwezig)
15:00–16:00 uur (14:30 uur aanwezig)
16:00–17:00 uur (15:30 uur aanwezig)