Deze helden gaan de Elfstedentocht suppen voor het goede doel

Het klinkt als een onmo­ge­lij­ke uit­da­ging, maar begin sep­tem­ber* gaan negen hel­den de Elf­ste­den­tocht sup­pen om geld in te zame­len voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Eén van hen is Her­man van den Berg van Board­gu­ru. “Ik zie wat de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on bete­kent voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Daar kan geen goud tegen­op”, ver­telt Herman.

De negen deel­ne­mers zijn alle­maal onder­deel van Team Fana­tic Sup Bene­lux en ieder van hen zal de 220 kilo­me­ter lan­ge tocht op een SUP-board afleg­gen. “Drie atle­ten doen het in een vijf­daag­se tocht. De ande­re zes zul­len non-stop sup­pen en mini­maal 24 uur ach­ter elkaar op het board staan”, aldus Her­man, die zelf ook de rou­te in één keer wil afleggen.

‘It’s all about Mentelity’
Een Elf­ste­den­tocht sup­pen doe je niet zomaar en dus wordt er ook hard getraind. “Je kan het ver­ge­lij­ken met trai­nen voor een mara­thon”, legt Her­man uit. “Soms train je op snel­heid en dan weer op lan­ge afstan­den. De lang­ste trai­ning die we heb­ben is 75 kilo­me­ter. De rest van de tocht gaan we doen op tech­niek en wils­kracht. Zo als ze bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zeg­gen: It’s all about Mentelity.”

Her­man kent Bibi­an Men­tel en Edwin Spee al heel lang. “Zij heb­ben een spe­ci­aal plek­je in mijn hart. We hel­pen ook al jaren tij­dens de Men­te­li­ty SUP-dagen en daar zien we wat de Foun­da­ti­on bete­kent voor men­sen. Daar kan geen goud tegenop.”

Steun deze actie
En dat is dan ook pre­cies de reden waar­om de atle­ten geld in gaan zame­len voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “Op die manier kan de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on nog meer men­sen hel­pen. Het is fijn om daar aan bij te kun­nen dra­gen.” Er wordt op ver­schil­len­de manie­ren geld inge­za­meld. “We geven lezin­gen, SUP-cli­nics en men­sen kun­nen done­ren op de spe­ci­a­le actie­pa­gi­na. Ons doel is om mini­maal €11.000 op te halen. Dat von­den wij wel pas­send bij de uit­da­ging die wij aangaan.”

Wil jij deze actie steu­nen? Neem dan een kijk­je op de spe­ci­a­le actie­pa­gi­na van Board­gu­ru of doneer direct op de actie­pa­gi­na van Team Fana­tic Sup Bene­lux.

Bekijk hier de after­mo­vie van de Sup11 City Tour van 2019:

*De orga­ni­sa­tie van de Sup11 City Tour doet er alles aan om het event op de geplan­de datum door te laten gaan. Voor­deel van Sup­pen is dat het in de bui­ten­lucht gebeurt.

2021-11-25T15:08:09+01:00

Titel

Ga naar de bovenkant