Bibian Mentel te zien in nieuwe documentaire op Videoland

Bibi­an Men­tel is van­af 21 okto­ber te zien in een gloed­nieu­we docu­men­tai­re op Vide­o­land. In het intie­me por­tret ‘LEEF’ gaat het over de strijd­lust van Bibi­an, haar posi­ti­vi­teit en de dans met de dood. “In eer­ste instan­tie wil­de ik de docu­men­tai­re laten maken als her­in­ne­ring voor mijn dier­ba­ren, als een memoi­res”, aldus Bibi­an. “En om men­sen te inspi­re­ren dat hoe uit­zicht­loos een situ­a­tie soms ook lijkt, er altijd wel een moge­lijk­heid is om van het leven te blij­ven genieten.”

De docu­men­tai­re laat zien hoe Bibi­an en haar gezin ondanks na 21 jaar kan­ker, een been­am­pu­ta­tie, vijf long­ope­ra­ties, drie nekope­ra­ties, vier rug­ope­ra­ties en 74 bestra­lin­gen niet het hoofd bui­gen voor de ziek­te. “We zijn gestart met fil­men rond­om de trouw­dag van mij en mijn man Edwin in 2019, omdat de art­sen voor­spel­den dat ik onze trouw­dag in 2020 niet zou halen. Nu ruim een jaar later kijk ik terug op weder­om een hef­tig jaar vol ups en downs, maar ben ik nog steeds heel blij dat ik mijn leven mag delen met mijn fami­lie, vrien­den en alle dier­ba­ren om mij heen.”

Bibi­an Men­tel: “Hoe uit­zicht­loos een situ­a­tie soms ook lijkt, er is altijd wel een moge­lijk­heid om van het leven te blij­ven genieten.”

Rea­li­teit
Het por­tret laat ook de har­de rea­li­teit zien, aldus de drie­vou­dig Para­lym­pisch kam­pi­oe­ne. “Hoe­wel ik uit alles posi­ti­vi­teit pro­beer te halen, geeft deze docu­men­tai­re ook de moei­lij­ke momen­ten weer die ook bij mijn ziek­te en het leven horen. Maar ik wil voor­al men­sen laten zien dat je moet genie­ten zolang het kan.”

De docu­men­tai­re is gemaakt door de 22-jari­ge Jes­se Bleek­e­mo­len. Hij vond het ont­zet­tend bij­zon­der om Bibi­an en haar gezin van zo dicht­bij te mogen vol­gen in een hef­ti­ge peri­o­de. “Bibi­an staat bekend om haar ‘leef’ moti­va­tie, maar ach­ter de lach en posi­ti­vi­teit schuilt ook een vrouw, een moe­der en echt­ge­no­te die lang­zaam de strijd tegen de ziek­te zal gaan ver­lie­zen. Het afge­lo­pen jaar heeft ze weder­om flink wat mee­ge­maakt, waar­bij de kans heel groot was dat ze dit niet zou overleven.”

Juis­te tijd
Jes­se en Bibi­an voer­den veel diep­gaan­de gesprek­ken, omdat Bibi­an echt een docu­ment wil­de maken als her­in­ne­ring voor haar dier­ba­ren. “Inmid­dels heb­ben we ruim een jaar gefilmd en het voelt nu als juis­te tijd om dit intie­me por­tret te delen wat weder­om de strijd, kracht en door­zet­tings­ver­mo­gen van Bibi­an laat zijn, maar ook het ver­haal laat zien ach­ter haar lach.”

De docu­men­tai­re ‘Bibi­an Men­tel – LEEF’ is van­af 21 okto­ber exclu­sief te zien bij Vide­o­land en is gepro­du­ceerd door Con­cept Street.