Motivation to Move-week

Kom jij in actie voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging of wil jij met jouw licha­me­lij­ke uit­da­ging lek­ker spor­ten? Doe dan mee aan de Moti­va­ti­on to Move-week en kom in bewe­ging. Onder­aan de pagi­na vind je een link naar alle acti­vi­tei­ten van deze tof­fe week van 6 tot en met 12 juni 2022!

In Neder­land leven meer dan twee mil­joen men­sen met een licha­me­lij­ke han­di­cap. Voor een groot deel van hen is bewe­gen, spe­len en spor­ten niet altijd moge­lijk. De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert daar­om ieder jaar in week 23 de Moti­va­ti­on to Move-week, met tal van (sport)activiteiten om ook deze groep men­sen in bewe­ging te bren­gen. In 2022 is de Moti­va­ti­on to Move-week van 6 tot en met 12 juni!

Bewe­gen is voor ieder­een belang­rijk, maar voor men­sen met een licha­me­lijk han­di­cap mis­schien nog wel meer. Naast dat het bij­draagt aan een bete­re gezond­heid, haalt het ze uit een soci­aal iso­le­ment. Iets dat hard nodig is, want 60% van de men­sen met een licha­me­lij­ke beper­king voelt zich soms eenzaam.

Kom in beweging!
Door de corona­cri­sis heb­ben alle men­sen, wereld­wijd, erva­ren hoe het is om niet vrij te kun­nen bewe­gen en spor­ten. Voor men­sen met een licha­me­lij­ke han­di­cap is dit ech­ter de dage­lijk­se rea­li­teit door het ont­bre­ken van goe­de sport­fa­ci­li­tei­ten of hulp­mid­de­len zoals pro­the­ses. De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on roept alle (beken­de) Neder­lan­ders, buren, collega’s, klas­ge­noot­jes, vrien­den en fami­lie op om ook voor deze men­sen bewe­gen, spor­ten en spe­len moge­lijk te maken.

Dat kan ver­schil­len van het orga­ni­se­ren van een sport­les voor dat kind­je in een rol­stoel, een golf-cli­nic voor die jon­gen met één arm, een fiets­tocht voor het reva­li­da­tie­cen­trum uit jouw stad of gewoon een wan­de­ling met oude­ren uit jouw straat. Maar denk ook aan een het opzet­ten van een actie om geld in te zame­len om sport­hulp­mid­de­len te finan­cie­ren of onze eve­ne­men­ten moge­lijk te maken. Samen kun­nen en mogen bewe­gen is wat ons motiveert!

Acti­vi­tei­ten 2022 (klik op de afbeel­ding om je via op spe­ci­a­le pagi­na in te schrij­ven voor de activiteiten)

After­mo­vie 2021