Zomer Kick-Off

Op woens­dag 31 juli van­af 15:00 uur, luidt de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on de spor­tie­ve zomer in met een kick-off bij de Bibi­an Men­tel Playground in Loos­d­recht! Ieder­een — met of zon­der uit­da­ging — is wel­kom om samen met ons te spor­ten. Op deze dag bren­gen we kin­de­ren en jon­ge­ren samen met bij­voor­beeld hun klas­ge­no­ten, vrien­den, broer, zus­je of sport­ge­noot­jes let­ter­lijk en figuur­lijk in beweging. 

Onze gewel­di­ge ambas­sa­deurs hel­pen ons bij het ver­sprei­den van onze mis­sie en visie. Samen staan we sterk en hopen wij dank­zij hun posi­ti­vi­teit de wereld anders naar men­sen met een uit­da­ging te laten kij­ken. Zo is ambas­sa­deur Kir­sten Danz tij­dens de zomer kick-off op de Bibi­an Men­tel Playground aan­we­zig met een inspi­re­ren­de rol­stoel­vaar­dig­heid-cli­nic. Door lyme maakt zij nu gebruikt van een rol­stoel. Nu geeft Kir­sten rol­stoel­vaar­dig­heid-trai­nin­gen, waar­in ze men­sen helpt en inspi­reert om zelf­stan­di­ger door het leven te gaan en de rol­stoel in posi­tie­ve zin te omar­men. ‘Ik weet hoe­veel vrij­heid rol­stoel­vaar­dig­heid geeft en ik vind het mooi om men­sen daar­bij te hel­pen’, ver­telt Kir­sten. Tij­dens de kick-off geeft Kir­sten het start­schot voor een actie­ve zomer waar­in gren­zen wor­den ver­legd en veel beweegt wordt. 

Ook voor­ziet een dj het event van muziek en er is een food­truck aan­we­zig. Ver­der mag ieder­een de playground uit­pro­be­ren en is er een uit­gif­te van BMX-fiet­sen en step­jes. De Bibi­an Men­tel Playground die twee jaar gele­den fees­te­lijk geo­pend werd  — bestaat uit een pump­track (een geas­fal­teer­de cross­baan waar men­sen door­heen kun­nen step­pen, fiet­sen, ska­ten of boar­den) en een inclu­sie­ve speel­tuin. Daar­naast beschikt de pump­track over een spe­ci­a­le baan die toe­gan­ke­lijk is voor rol­stoel­ge­brui­kers en waar begin­ners op kun­nen oefenen. 

“Gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging”. Dat was de droom van onze foun­der Bibi­an Men­tel, meer­vou­dig para­lym­pisch snow­boar­der. Nu is het onze mis­sie Bibians droom uit te laten komen en hopen wij een ieder te inspi­re­ren met haar posi­tie­ve men­ta­li­teit. Tij­dens onze uit­da­gen­de acti­vi­tei­ten, waar­on­der de zomer kick-off, laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf den­ken. En zo ver­an­de­ren wij niet alleen de levens van men­sen, maar laten wij ook de maat­schap­pij anders kij­ken naar men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging. 

De zomer kick-off is gra­tis toe­gan­ke­lijk. Ben je erbij op 31 juli? Hope­lijk tot snel! 

woens­dag 31 juli
15.00 uur – 19:00 uur 
Jagers­paad­je 24 Loosdrecht
Gra­tis entree