Motivate2024-04-25T16:51:52+02:00

Motivation to Move!

Bij de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on moti­ve­ren wij men­sen om in bewe­ging te komen en hun dro­men na te jagen. Hoe groot de eer­ste stap ook is. Het kun­nen over­win­nen, groei­en en ont­wik­ke­len is voor ons de essen­tie van een goed leven.

Met de ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten die wij orga­ni­se­ren bren­gen wij men­sen let­ter­lijk en figuur­lijk in bewe­ging. Door het stel­len en beha­len van doe­len geven wij meer zelf­ver­trou­wen aan de deel­ne­mers van onze projecten.

Dat zelf­ver­trou­wen nemen zij mee naar huis en geeft hen de moge­lijk­heid om zelf­stan­di­ger te wor­den in het dage­lijks leven. Hier­on­der vindt je een over­zicht van pro­jec­ten die de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on orga­ni­seert. Kom jij ook in beweging?

12 hour Challenge

Your life chan­ging expe­rien­ce that empo­wers others

Motivation to Move-week

4 mei|

Doe mee aan de Moti­va­ti­on to Move-week en kom in bewe­ging. Van 6 tot en met 12 juni 2022 orga­ni­seert de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on tal van events.

Ga naar de bovenkant