Voorlopige programma Mentelity Games 2025

Hier­on­der vind je het voor­lo­pi­ge pro­gram­ma voor de Men­te­li­ty Games 2025. Voor som­mi­ge acti­vi­tei­ten is een extra tic­ket nodig. Deze zijn later aan te schaf­fen in de tic­ket­shop. Als deel­ne­mer ont­vang je in aan­loop naar de reis meer­de­re upda­tes via de nieuws­brief, daar­in lees je alle details over het programma. 

Zon­dag 23 maart
Aan­komst­dag Saas-Grund. Reis je mee met de bus? Dan arri­veer je omstreeks 15 uur in Saas-Grund. Dat is ook het tijd­stip dat de accom­mo­da­ties beschik­baar zijn. Kom je met eigen ver­voer? Rea­li­seer je dan dat je waar­schijn­lijk niet voor 12 uur je accom­mo­da­tie in kan.

Maan­dag 24 maart
10:00–12:00 les­pro­gram­ma
12:00–13:00 lunch
13:00–15:00 lesprogramma
15:00 wel­komst­drank­je Kreuz­bo­den (mid­den­sta­ti­on op de berg)
18:00 kaas­fon­due
Genie­ten van een ech­te Zwit­ser­se spe­ci­a­li­teit? Schuif dan aan bij de kaas­fon­due-avond in Berg­hei­mat. Voor deze acti­vi­teit heb je een extra tic­ket nodig. 

Dins­dag 25 maart
10:00–12:00 les­pro­gram­ma
12:00–13:00 lunch
13:00–15:00 lesprogramma
10:00–15:00 BigAir­Bag aanwezig
Ver­leg je eigen gren­zen en waag een sprong in het die­pe. Op dins­dag, woens­dag en don­der­dag kan je gebruik maken van de BigAir­Bag en de sprong van de schans maken. Durf jij het aan? Voor ieder­een die dit wilt doen, is er in de och­tend een (ver­plich­te) safe­ty briefing. 
19:00 bin­go-avond
Win tof­fe prij­zen tij­dens de bin­go-avond. Voor ieder­een gra­tis toe­gan­ke­lijk. Drank­jes zijn voor eigen reke­ning. Val jij in de prij­zen of wordt het zin­gen door een val­se bingo?

Woens­dag 26 maart
10:00–12:00 les­pro­gram­ma
12:00–13:00 lunch
13:00–15:00 lesprogramma
10:00–15:00 BigAir­Bag aanwezig

Erva­ring leert dat het ver­stan­dig is om op woens­dag wat rust te pak­ken. wij raden je aan om in ieder geval in de avond vroeg naar bed te gaan :-). Afhan­ke­lijk van je ener­gie­ni­veau kan je er ook voor kie­zen om je voor het les­pro­gram­ma in de namid­dag af te mel­den bij je leraar. Dit om ervoor te zor­gen dat je don­der­dag en vrij­dag vol­op kan genieten. 

Don­der­dag 27 maart
10:00–12:00 les­pro­gram­ma
12:00–13:00 lunch
13:00–15:00 lesprogramma
10:00–15:00 BigAir­Bag aanwezig
16:00–21:00 Memo­ri­al Night
Na alweer twee hele mooie edi­ties, orga­ni­se­ren wij ook dit jaar weer de Memo­ri­al Night. Tij­dens deze middag/avond gaan wij gezel­lig met zijn allen eten op de berg en delen we mooie ver­ha­len met elkaar. Op het moment dat het don­ker wordt is het tijd om onze ski- en snow­board­kle­ding aan te trek­ken en ons klaar te maken voor de fak­kel­tocht. Een hele unie­ke erva­ring om ’s avonds in het don­ker op de berg te zijn. Mocht je niet mee willen/kunnen doen aan de fak­kel­tocht, kijk mee en moe­dig aan om de brug bij Kreuz­bo­den. Samen gaan we er weer een onver­ge­te­lij­ke edi­tie van maken! Voor de Memo­ri­al Night heb je een extra tic­ket nodig. 

Vrij­dag 28 maart
10:30–12:30 les­pro­gram­ma
12:30–13:30 lunch
13:30–14:30 les­pro­gram­ma & slalom-wedstrijd
Sluit de week af tij­dens onze sla­lom-wed­strijd en breng de skills die je hebt geleerd in de prak­tijk. Voor ieder niveau toe­gan­ke­lijk, dus sluit lek­ker aan met jouw lesgroep.
14:30 slui­tings­ce­re­mo­nie
20:00 afsluit­par­ty dis­co Platzhirsch
Sluit de week op een gezel­li­ge manier af tij­dens dit feest­je in de Platz­hirsch. Samen met alle deel­ne­mers, reis­ge­no­ten en vrij­wil­li­gers slui­ten we de Men­te­li­ty Games knal­lend af! 

Zater­dag 29 maart
Ver­trek­dag. Om 6:30 uur ver­trekt de bus weer naar Neder­land. Voor de deel­ne­mers die zelf rei­zen geldt dat er uiter­lijk om 9:00 uur uit­ge­checkt dient te wor­den bij de ver­schil­len­de accommodaties.