‘Ik weet hoeveel vrijheid rolstoelvaardigheid geeft en ik vind het mooi om mensen daarbij te helpen!’

Onze gewel­di­ge ambas­sa­deurs hel­pen ons bij het ver­sprei­den van onze mis­sie en visie. Samen staan we sterk en dank­zij hun posi­ti­vi­teit laten we de wereld anders naar men­sen met een uit­da­ging kij­ken. Zo is ambas­sa­deur Kir­sten tij­dens de zomer kick-off op de Bibi­an Men­tel Playground aan­we­zig met een inspi­re­ren­de rol­stoel­vaar­dig­heid-cli­nic. Door lyme maakt ze gebruik van een rol­stoel. Nu geeft Kir­sten rol­stoel­vaar­dig­heid-trai­nin­gen, waar­bij ze men­sen helpt en inspi­reert om zelf­stan­di­ger door het leven te gaan en de rol­stoel in posi­tie­ve zin te omarmen.

Kir­sten is 22 jaar en skiet inmid­dels zo’n drie jaar, toen ze tij­dens de Men­te­li­ty Games in 2021 in aan­ra­king kwam met zit­ski­ën. ‘Drie jaar gele­den was er via Wij Rol­len een actie waar­bij je kon aan­ge­ven waar­om je graag mee zou wil­len gaan naar de Men­te­li­ty Games. Ik heb toen gelijk een bericht­je inge­zon­den. Ik woon­de net op mezelf en we waren druk met klus­sen.’ Door in haar een­tje mee naar Zwit­ser­land te gaan, gaf dit haar een enor­me boost en zelf­ver­trou­wen, ver­telt ze. ‘Dat eer­ste jaar heeft ervoor gezorgd dat ik snel­ler stap­pen ging nemen om zo zelf­stan­dig en vrij moge­lijk te kun­nen leven!’

Een aan­tal maan­den na de Games ont­moet­te Kir­sten Kees-Jan van het Wheel­chairS­kills­Team op de Sup­port­beurs. Zij hielp op de rol­ler­baan en Kees-Jan vroeg aan haar of ze mee zou wil­len doen aan de Skills Con­test op de par­cours­baan. Die uit­da­ging ging Kir­sten gelijk aan! ‘Tij­dens zo’n race moet je met de rol­stoel zo snel moge­lijk een par­cours afleg­gen. Denk aan trap­pe­tjes op en af, over een hel­ling of grind­bak rij­den en stoep­jes trot­se­ren. Ik vond het zo leuk, waar­door ik het ben blij­ven doen en inmid­dels zelf ook trai­nin­gen geef.’

‘Ik weet hoe­veel vrij­heid rol­stoel­vaar­dig­heid geeft en ik vind het mooi om men­sen daar­bij te hel­pen. Ook zien we tij­dens de trai­nin­gen vaak dat het groot­ste deel van de deel­ne­mers in posi­tie­ve zin ver­an­de­ren.’ Van­af het moment dat Kir­sten zelf rol­stoel­ge­bon­den is, heeft ze zo snel moge­lijk de rol­stoel geac­cep­teerd: ‘mijn rol­stoel geeft me de vrij­heid om din­gen te onder­ne­men, waar­door ik niet bin­nen hoef te zit­ten’, ver­telt Kir­sten. ‘Gedu­ren­de de rol­stoel­vaar­dig­heid-trai­nin­gen wer­ken we aan skills, maar het accep­ta­tie­pro­ces dat ont­staat is een mooi bij­ko­mend iets. Tij­dens de trai­ning gaan men­sen zich­zelf posi­tie­ver zien en kun­nen ze meer par­ti­ci­pe­ren in het dage­lijk­se leven. Ik vind het heel mooi om daar­aan te kun­nen bij­dra­gen en wil dit ook laten zien aan kin­de­ren en vol­was­se­nen tij­dens de zomer kick-off!’ 

De zomer kick-off — op woens­dag 31 juli bij de Bibi­an Men­tel Playground — is het start­schot voor een spor­tie­ve zomer, waar­in we kin­de­ren en jon­ge­ren in bewe­ging bren­gen en laten zien hoe leuk spor­ten is. ‘Komen­de zomer wil ik blij­ven ski­ën om m’n skills te onder­hou­den en daar­naast ga ik naar de Men­te­li­ty Wake­board Cli­nic in juli’, zegt Kir­sten. ‘Twee jaar gele­den heb ik daar­aan mee­ge­daan en ik heb er weer heel veel zin in!’

Ieder­een met of zon­der uit­da­ging  —is wel­kom tij­dens de zomer kick-off. Wil je er graag bij zijn? Via onder­staan­de but­ton vind je meer info!