Meegevoerd worden in de golven gaf me vrijheid’

Britt is 32 jaar en woont in Zoe­ter­meer. Britt is zon­der lin­ker­voet gebo­ren. Als kind en jong­vol­was­se­nen heeft ze met haar basis­pro­the­se aan ver­schil­len­de spor­ten mee kun­nen doen: judo, ten­nis en paard­rij­den. Nu heeft Britt een nieuw doel: mee­doen aan de HYROX 2025 van Amster­dam. HYROX is een indoor­com­pe­ti­tie waar­bij crossfit en hard­lo­pen wor­den gecom­bi­neerd. Deze com­bi­na­tie van con­di­tie en kracht maakt HYROX een race voor pro-spor­ters en sport­lief­heb­bers. ‘Ik kwam met het idee voor HYROX en een week later had ik een afspraak bij Frank Jol voor mijn dage­lijk­se pro­the­se. Toen ik Frank ver­tel­de over mijn doel ver­an­der­de alles: ik werd onder­deel van het Re-abled pro­gram­ma, kreeg een aan­ge­pas­te pro­the­se om mijn doel te beha­len en kreeg bege­lei­ding bin­nen het team van Re-abled.’


Britt is nieuw bij het Re-abled pro­gram­ma, en de Men­te­li­ty Strand­dag was het eer­ste event van de foun­da­ti­on waar­bij ze aan­we­zig was. ‘Sur­fen heb ik nog niet eer­der gedaan en had niet ver­wacht dat ik het zo leuk zou vin­den! ‘Mee­ge­voerd wor­den door de gol­ven gaf me een stuk­je vrij­heid. Ook wil­de ik meer men­sen leren ken­nen bin­nen de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on en ande­re deel­ne­mers die van de foun­da­ti­on onder­deel zijn. Ik heb zoveel leu­ke men­sen leren ken­nen en de sfeer was relaxed. Ik wil zeker naar meer eve­ne­men­ten deze zomer’. 

‘Naast de nieu­we erva­ring van het sur­fen, zal voor mij het hard­lo­pen de focus krij­gen en waar ik het hardst aan zal wer­ken. Om goed de HYROX te kun­nen doen, moet je con­di­tie ook heel goed zijn. Ik ben graag sup­por­ter van het den­ken in moge­lijk­he­den en dat je nog zoveel kan’.


Britt heeft een tijd­je in een reva­li­da­tie­cen­trum geze­ten, en had daar gesprek­ken met ande­re men­sen die dach­ten dat daar hun leven ophield, ver­telt ze. ‘Dan zei ik: nee, het leven houdt daar niet op, je mist een stuk­je, maar je kan nog steeds van alles doen met de juis­te mindset!’


Met die instel­ling begint Britt aan haar nieu­we avon­tuur en het trai­nings­plan ligt klaar. Met dit doel voor ogen wil zij niet alleen zich­zelf hel­pen, maar zet zij zich ook in voor het Re-abled pro­gram­ma waar­bij ze ande­re men­sen inspi­reert met haar wilskracht.