De vijf levens­les­sen van Bibi­an Mentel 

Bibi­an Men­tel heeft veel men­sen weten te inspi­re­ren met haar manier van leven. Zelf pro­beer­de zij met haar gezin, fami­lie en vrien­den te leven vol­gens vijf levens­les­sen. Laat je inspi­re­ren door Bibian.

1. Volg je pas­sie en ga iets doen wat je écht leuk vindt 
Het leven kan zo mooi zijn als je maar blijft leven, zei Bibi­an altijd. Blijf de din­gen doen die je leuk vindt en waar­van je droomt. Zij geloof­de er hei­lig in dat op het moment dat je dat doet, dat je er goed in gaat wor­den. Dan word je de bes­te ver­sie van jezelf, aldus Bbi­an. En beter dan de bes­te ver­sie van jezelf kan je niet worden. 

2. Denk in moge­lijk­he­den in plaats van beperkingen 
Bibi­an keek altijd naar de moge­lijk­he­den en liet de wereld niet bepa­len wat ze wel en niet kon. Ze focus­te zich op wat ze wel kon en dat resul­teer­de uit­ein­de­lijk in 128 gou­den medail­les en drie Para­lym­pi­sche titels in het snow­boar­den. Ook toen Bibi­an in een rol­stoel terecht kwam keek ze naar de moge­lijk­he­den en deed ze mee aan Dan­cing with the Stars om uit­ein­de­lijk de fina­le te halen. Kijk dus voor­al naar wat je nog wel kan en laat je door nie­mand zeg­gen dat je iets op voor­hand niet kan. 

3. Ver­za­mel her­in­ne­rin­gen, in plaats van bezittingen
Ver­za­mel her­in­ne­rin­gen in plaats van bezit­tin­gen, zei Bibi­an altijd. Want aan het eind van je leven sta je niet stil bij de mooie auto’s die je hebt gere­den of het gro­te huis waar je in hebt gewoond. Het gaat om de her­in­ne­rin­gen die je hebt gemaakt met de men­sen van je houdt. Dat is de essen­tie van het leven. 

4. Je hebt altijd een keuze
Je hebt altijd een keu­ze in het leven, ook al moet je soms kie­zen tus­sen twee slech­te opties. Als je een keu­ze maakt, blijft het wel jouw keu­ze en zo heb je invloed op het pad dat je bewan­delt in het leven. Hoe moei­lijk het soms ook kan zijn: maak jouw eigen keuze! 

5. Een struis­vo­gel is zo gek nog niet
Soms is het goed om je kop gewoon lek­ker in het zand te ste­ken, pre­cies zoals een struis­vo­gel doet. Het lost je pro­ble­men natuur­lijk niet op, maar het zorgt er wel voor dat je je zor­gen even los kan laten. Bibi­an liep nooit weg voor het slech­te nieuws, maar schoof het soms wel aan de kant om te kun­nen genie­ten van het leven.