Als je iets graag wilt, dan kun je het ook

Ik ben Rosa­lie, 19 jaar oud en op mijn 8ste jaar is mijn onder­been geam­pu­teerd door de gevol­gen van een medi­sche fout, toen ik als baby in het zie­ken­huis lag voor een darm­pro­bleem. Na de ampu­ta­tie heb ik echt altijd alles gedaan of gepro­beerd om te doen. Ik wil­de graag alles kun­nen wat mijn broer en twee­ling­zus ook deden. En dat luk­te! Ik bekijk altijd alles van de posi­tie­ve kant, en dat brengt mij heel veel.

Nadat ik bij Frank Jol voor een pro­the­se terecht ben geko­men , bracht hij mij in con­tact met het Re-abled pro­gram­ma van Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on. Ik heb een water­pro­the­se gekre­gen, mijn ande­re pro­the­se mocht niet nat wor­den. Voor mij heeft dat veel bete­kend omdat ik hier­mee echt een groot stuk vrij­heid heb gekre­gen hier­door. Ik kan nu gaan zwem­men en water­spor­ten zon­der afhan­ke­lijk te zijn van ande­ren.  En ik kan nu ook op 2 benen dou­chen, wat voor ande­re heel nor­maal is en voor mij heel bijzonder.

Ik heb altijd op hoog niveau gezwom­men, en ben daar uit­ein­de­lijk vorig jaar mee gestopt omdat het niet meer te com­bi­ne­ren was met het model­len­werk wat ik tegen­woor­dig veel doe en mij  heel veel posi­tie­ve ener­gie geeft. Ik vindt het goed om te zien dat de mode­we­reld is ver­an­derd, en ben blij dat ik de kans krijg om te laten zien dat je met een pro­the­se ook mooi kunt zijn. Hier­mee zou ik graag men­sen wil­len inspi­re­ren. Ik zie mijn pro­the­se ook niet als een beper­king. Ik ben blij dat ik gewoon alles kan doen wat ik graag wil. Mijn mot­to is dan ook als je graag iets wilt dan kun je het ook!

“Blij dat ik de kans krijg om te laten zien dat je met een pro­the­se ook mooi kunt zijn.”

Rosa­lie van Druenen