No excuses, no limits

Mijn naam is Redou­an Ait Chitt, beter bekend als Redo, 29 jaar en ik kom uit Gorin­chem. Van beroep ben ik dan­ser en spreker.

Eigen­lijk ben ik dan­ser, maar dat heb ik heel breed getrok­ken. Dus ik geef bij­voor­beeld optre­dens, maar daar­naast geef ik ook work­shops. Daar­naast spreek ik voor veel ver­schil­len­de eve­ne­men­ten. Daar ver­tel ik eigen­lijk mijn levens­ver­haal, met anek­do­tes en humor, want ik vind het erg belang­rijk dat je een beet­je zelf­spot kan heb­ben. Dat bind ik alle­maal samen tot één bood­schap en dat is: ‘no excu­ses, no limits’. Ik pro­beer met mijn spee­ches eigen­lijk men­sen te inspi­re­ren en ande­re inzich­ten te geven. Ieder­een heeft tegen­sla­gen en zijn eigen moei­lijk­he­den waar je mee om moet gaan. Ik wil laten zien dat iets wat eigen­lijk heel nega­tief is, ook gebruikt kan wor­den als soort van moti­va­tie voor jezelf.

Waar ik heel erg trots op ben, is dat ik nu uit­ein­de­lijk doe wat ik vroe­ger voor ogen had. Het dan­sen ging steeds beter en ik dacht dat ik er mis­schien wel iets mee kon gaan doen. Dat dat uit­ein­de­lijk ook gelukt is, en dat ik nu het leven leid wat ik wil­de, dat is iets waar ik het meest trots op ben. Dat ik gewoon de wereld kan zien met het dan­sen, op zoveel mooie plek­ken kan komen, en zo veel men­sen kan ont­moe­ten en inspi­re­ren. Dat is zo vreemd om te besef­fen. Ik ben ook dank­baar voor het feit dat men­sen mij uit­no­di­gen of met mij samen wil­len wer­ken. Dat je echt let­ter­lijk van niks komt en iemand bent zon­der enig talent, en dan ook kiest voor een car­ri­è­re als dan­ser, ter­wijl dat juist voor mij hele­maal niet van­zelf­spre­kend is.

Wat ik men­sen mee zou wil­len geven is dat het belang­rijk is om eerst uit te vin­den wat het is dat je wilt. En als je dat weet, ga er dan alles aan doen om daar terecht te komen. Als het iets is waar je aan wilt wer­ken, werk er dan ook vol aan. Men­sen zijn er goed in om ande­re men­sen aan te wij­zen, waar­van ze den­ken dat die hun pro­ble­men kun­nen oplos­sen. Maar het ligt echt bij jezelf. Je moet ver­an­de­rin­gen die je wilt maken echt zelf door­ma­ken. Je moet er niet van­uit gaan dat een ander jou gaat hel­pen. Dat is stap één. Dus weten wat je wilt, daar voor gaan, en daar zelf kei­hard voor knok­ken! Omring je met men­sen die het bes­te in jou naar boven halen. Ik zie het bij­voor­beeld om mij heen, dat jon­ge­ren zich veel te veel laten beïn­vloe­den door ande­ren en daar­om ver­ge­ten wat ze zelf wil­len en belang­rijk vin­den. Zet je doe­len hoog. Ver­an­de­ring komt niet na een nacht­je sla­pen, ver­an­de­ring komt echt na inves­te­ren. Ik ben nu zo’n 15 jaar aan het dan­sen, ik ben ook niet ergens geko­men omdat ik wak­ker werd of omdat din­gen opeens op mijn pad kwamen.

“Ieder­een heeft tegen­sla­gen en zijn eigen moei­lijk­he­den, maar juist ook het nega­tie­ve kan wor­den gebruikt als moti­va­tie voor jezelf!”

Redou­an Ait Chitt (29)