Kans om te schitteren

Het is onze groot­ste vreug­de om te zien hoe onze doch­ter Liz­zie, een leven­di­ge en moe­di­ge tien­ja­ri­ge, de wereld vol ver­trou­wen tege­moet treedt. Liz­zie is gebo­ren met een con­ge­ni­taal reduc­tie­de­fect, waar­door haar voet is geam­pu­teerd. Ech­ter, dank­zij het Re-Abled-pro­gram­ma van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on heeft ze haar beper­king niet lan­ger als een obsta­kel erva­ren, maar als een kans om te schit­te­ren en alles te kun­nen doen wat haar leef­tijds­ge­no­ten ook kunnen.

“Ik ben trots op alles wat ik gewoon kan doen net als ieder­een om me heen! We kun­nen alle­maal alles doen wat we wil­len, als we er maar in geloven!”

Liz­zie van der Bas (8)