“Een beperking hebben, betekent niet beperkt te zijn.”

Ter­ry ver­telt met een glim­lach op zijn gezicht over zijn eer­ste keer in de zit­ski: ‘’Wat vet dat we hier met z’n allen zijn, ik heb het idee dat ik zelf ski en dat geeft mij een gevoel van vrijheid.’’ 

Voet­bal was de sport van Ter­ry voor­dat hij ziek werd. Nu sjeest Ter­ry met zijn spe­ci­a­le rol­stoel over de atle­tiek­baan. Toen Ter­ry op vijf­tien­ja­ri­ge leef­tijd besmet raak­te met de meningo­kok­ken­bac­te­rie, ver­an­der­de Ter­ry zijn leven. Aan de her­sen­vlies­ont­ste­king die Ter­ry opliep, over­leed hij bij­na. Ter­ry werd wak­ker uit zijn coma, kon vrij­wel niks meer. Zijn zicht is geluk­kig her­steld, maar hij is nog steeds vrij­wel doof. ‘’Nie­mand ziet dat ik slecht­ho­rend ben, maar aan mijn rol­stoel kan je zien dat ik een licha­me­lij­ke uit­da­ging heb.’’

Ter­ry is via reva­li­da­tie­cen­trum De Hoogstraat bij de Men­te­li­ty Games terecht geko­men. Ter­ry is heel erg gemo­ti­veerd en wil het bes­te uit het zit­ski­ën halen. ‘’Ik ben best wel fana­tiek en ik had gedacht dat het gelijk beter zou gaan dan het eigen­lijk ging. Dit was niet het geval, maar ik leer hier zoveel en ik weet zeker dat ik eind deze week zelf­stan­dig in de zit­ski de berg af kan. Dat is mijn doel en uiter­aard ple­zier maken. In Neder­land kij­ken veel men­sen mij aan omdat ik in een rol­stoel zit. Hier kijkt nie­mand je aan en ik kan hele­maal mezelf zijn. Ik vind het fan­tas­tisch hier en ik kan zijn zoals ik ben.’’

Aan het eind van de week is het Ter­ry gelukt om zelf­stan­dig van de berg af te gaan met zijn zitski.’’Een gewel­dig gevoel dat het gelukt is! Wat een vrij­heid. Ik had deze fan­tas­ti­sche week met geen goud wil­len missen.’’

Wil jij je inzet­ten voor een ander?
Om er voor te zor­gen dat ook vol­gend jaar weer veel men­sen zoals Ter­ry kun­nen deel­ne­men aan de Men­te­li­ty Games, is er een bij­zon­der eve­ne­ment in het leven geroe­pen: de 12-uurs Chal­len­ge. Teams van 3 per­so­nen gaan de uit­da­ging aan om in esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den. Hier­mee halen de teams geld op mid­dels crowd­fun­ding. Van deze opbrengst wor­den de Men­te­li­ty Games gefinancierd.