‘’Tijdens de Mentelity Games voelde ik mij echt mezelf.’

‘’Ik heb voor het eerst in mijn leven geskied en wat was het fan­tas­tisch. De Men­te­li­ty Games heb­ben mijn zelf­ver­trou­wen boost gege­ven. Ik weet nu dat ik veel meer kan dan dat ik zelf denk.’’

Floor is via een oproep op Facebook van Wij Rol­len bij de Men­te­li­ty Games terecht geko­men. ‘’Ik zag op Facebook een oproep om mee te doen aan een win­ac­tie, om een gra­tis tic­ket te win­nen. Ik dacht dit win ik toch nooit en ik durf dat hele­maal niet. Daar­om besloot ik om het bericht aan mij voor­bij te laten gaan. Een paar dagen later zag ik het bericht nog eens en toen dacht ik, ik ga het gewoon pro­be­ren. Deze kans is zo bij­zon­der dus waar­om rea­geer ik niet gewoon?’’

En toen kwam daar dat ene bericht: jij mag mee naar de Men­te­li­ty Games. ‘’Gewel­dig vond ik dat, maar ook erg span­nend. Ik ga niet vaak ver op reis. Ik ben samen met mijn moe­der naar de Men­te­li­ty Games gegaan. De erva­rin­gen begon­nen al bij de bus­reis. Hier leer je al zoveel nieu­we men­sen ken­nen. Ook was het mijn eer­ste keer in de sneeuw. In Neder­land doe ik al zo’n tien jaar aan paard­rij­den, maar ski­ën had ik nog nooit gedaan. Dat was wel even omscha­ke­len. De eer­ste keer met de zit­ski van de berg­af gaan met vol­le snel­heid was zo bij­zon­der. We gin­gen zo hard en dat was heel gaaf.’’

‘’Tij­dens de les­da­gen heb ik veel geleerd over het zit­ski­ën. Maar niet alleen dat, ik heb ook veel over mezelf geleerd. Ten eer­ste door mijn gren­zen te ver­leg­gen door ver op reis te gaan. Ook heb ik geleerd dat ik veel meer kan, dan ik zelf denk. De Men­te­li­ty Games heb­ben mij zo’n ver­trou­wen boost gege­ven. Ik zou nu in Neder­land veel snel­ler mijn eigen gren­zen ver­leg­gen. Dat neem ik zeker mee naar huis en mijn doel voor nu is om ook in Neder­land uit mijn com­fort­zo­ne te gaan en het gewoon te doen!’’

‘’Je mag bij de Men­te­li­ty Games zijn wie je bent. Het was zo gezel­lig met de groep. De sfeer was fan­tas­tisch. Ik kom name­lijk niet vaak samen met men­sen die ook in een rol­stoel zit­ten. In Neder­land word ik vaak aan­ge­ke­ken, maar hier kon ik echt mezelf zijn. Een week om nooit te vergeten!’’

Wil jij je inzet­ten voor een ander?
Om er voor te zor­gen dat ook vol­gend jaar weer veel men­sen zoals Floor kun­nen deel­ne­men aan de Men­te­li­ty Games, is er een bij­zon­der eve­ne­ment in het leven geroe­pen: de 12-uurs Chal­len­ge. Teams van 3 per­so­nen gaan de uit­da­ging aan om in esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den. Hier­mee halen de teams geld op mid­dels crowd­fun­ding. Van deze opbrengst wor­den de Men­te­li­ty Games gefinancierd.