“Ik heb wel een beperking, maar ik wil niet beperkt zijn”.

Pas sinds een half jaar loopt Arjan op een pro­the­se. Na een ern­stig onge­luk in 2020 en vele com­pli­ca­ties in de jaren later, is de keu­ze gemaakt voor ampu­ta­tie. Nu is hij samen met zijn hele gezin mee­ge­ko­men naar de Men­te­li­ty Games. Arjan is docent sport en bewe­gen en doet er sinds zijn onge­luk alles aan, om zo snel moge­lijk weer de draad op te pak­ken. Hij vindt de inter­ac­tie met ande­re men­sen tij­dens het spor­ten het aller­mooist. Of hij nou les geeft op school, of zoals tij­dens de Games samen met ande­ren de berg af kan ski­ën, hij haalt vreug­de uit het samen spor­ten. Daar­om is het voor hem extra bij­zon­der om hier samen met het hele gezin te kun­nen zijn en dit te erva­ren. 

Vrij kort na zijn ampu­ta­tie zat Arjan al in een zit­ski in Neder­land, hij is heel vast­be­ra­den: “Ik wil alles weer doen wat ik voor­heen deed”. Het was voor Arjan bij­zon­der om te zien dat er meer men­sen zijn die, net als hij, op deze manier in het leven staan. Hij had zich na zijn ampu­ta­tie meer ver­diept in onze foun­der, Bibi­an Men­tel, en haal­de hier kracht uit. Maar nu ervaar­de hij zelf wat haar uit­spraak “It’s all about men­te­li­ty” bete­kent. Door de insteek van de Games en de vele vrij­wil­li­gers was er een enorm posi­tie­ve ener­gie gedu­ren­de de week die onbe­schrij­fe­lijk was voor Arjan. Een week vol uit­da­gin­gen, waar niks werd gezien als onmogelijk.

Toch ging het niet van­zelf tij­dens de week. Arjan ging de uit­da­ging aan om staand te ski­ën op één been. Het was las­tig om balans te vin­den en Arjan raak­te aan het begin snel in paniek omdat hij het gevoel had con­tro­le kwijt te raken. Maar door per­soon­lij­ke bege­lei­ding en een rus­ti­ge aan­pak heeft hij ver­trou­wen gewon­nen en kon hij in de loop van de week toch stuk­jes zelf­stan­dig naar bene­den ski­ën. Dit was ook zijn doel “aan het ein­de van de week zelf gecon­tro­leerd de berg af kun­nen” en dat doel heeft hij ondanks wat hob­bels zeker behaald.

Arjan kijkt heel posi­tief terug op de Games en heeft er veel kracht en inspi­ra­tie uit­ge­haald, “Hoe ieder­een in bewe­ging gebracht kan wor­den hier, ik wordt er hele­maal blij en geïn­spi­reerd van! Ik kan er echt geluk­kig van wor­den om van­af het ter­ras te kij­ken hoe ieder­een hier zijn ding doet en gren­zen ver­legd”. 

Wil jij je inzet­ten voor een ander?
Om er voor te zor­gen dat ook vol­gend jaar weer veel men­sen zoals Arjan kun­nen deel­ne­men aan de Men­te­li­ty Games, is er een bij­zon­der eve­ne­ment in het leven geroe­pen: de 12-uurs Chal­len­ge. Teams van 3 per­so­nen gaan de uit­da­ging aan om in esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den. Hier­mee halen de teams geld op mid­dels crowd­fun­ding. Van deze opbrengst wor­den de Men­te­li­ty Games gefinancierd.